نویسنده - admin

کاغذ آهار مهر و نکاتی در مورد ضخامت آهار روی کاغذ

کاغذ آهار مهر و نکاتی در مورد ضخامت آهار روی کاغذ آیا درست است بگوئیم که آهار باید به نوعی باشد که اگر نیازبشود بتوان کلماتی را بکلی پاک کرد و ازنو نوشت . البته این هم نظری است اما ... !؟ اگر آهار بقدری ضخیم و گاهی ضخیمتر از کاغذ باشد این امکان بوجود میاید ولیکن حدودآ یک چندتایی اشکال فنی تولید میکند. یکی اینکه آنقدر ضخامت و حجم آهار زیاد هست که اصلآ امکان نوشتن از هنرمند سلب [...]

بیشتر بدانید ...